Małopolska Fundacja Opieki Małopolska Fundacja Opieki Małopolska Fundacja Opieki Małopolska Fundacja Opieki Małopolska Fundacja Opieki Małopolska Fundacja Opieki

Małopolska Fundacja Opieki


Małopolska Fundacja Opieki jest organizacją pozarządową. Została założona w grudniu 2013r. aby pomóc osobom starszym, niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym. Powstała w trosce o ich dobro i bezpieczeństwo. Prowadzenie Fundacji traktujemy jako misję, a nie działalność dla zysku. Skupiamy się wyłącznie na działalności statutowej. Wszyscy nasi pracownicy są wolontariuszami, nie pobierającymi wynagrodzenia za wykonaną pracę. Dzięki temu całość pozyskiwanych środków finansowych możemy skierować na działalność statutową.

Opieka nad osobami starszymi w rodzinie to wyzwanie nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale również materialnym. Wiąże się ona z kosztami, które często przekraczają możliwości finansowe przeciętnej rodziny. Państwowa opieka społeczna z wielu powodów również nie jest w stanie otoczyć opieką wszystkich potrzebujących. W rezultacie skazujemy biednych i spracowanych ludzi na okropną starość. My swoim działaniem chcemy spowodować wzrost wrażliwości wśród społeczeństwa na problemy i potrzeby osób starszych, ich rozwiązywanie i zaspokajanie. Chcemy udowodnić, że nie zgadzamy się z niewystarczającą w naszym kraju opieką nad osobami starszymi. Chcemy sprawić, aby ostatnie lata ich życia wypełnione były poczuciem szczęścia i radości. Do realizacji tak postawionego celu zobowiązuje nas historia. Miejsce, w którym znajduje się siedziba Fundacji niejednokrotnie odwiedzał święty Jan Paweł II.

Podejmiemy współpracę z każdym, któremu nie jest obojętne tworzenie warunków zapewniających spokojne i godne życie osobom ze schorzeniami wieku podeszłego.