STATUT
MAŁOPOLSKIEJ FUNDACJI OPIEKI§ 1

1. Artur Bocianowski, zwany dalej Fundatorem, zgodnie z treścią Aktu Ustanowienia Fundacji sporządzonego w dniu 16 grudnia 2013 roku przez notariusza Wisławę Boć z Kancelarii Notarialnej Boć- Mazur Wisława, dr, Warczak-Mańdziak Karolina s.c. ustanawia MAŁOPOLSKĄ FUNDACJĘ OPIEKI.
2. Akt Ustanowienia Fundacji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

 

§ 2

1. Fundacja działa pod nazwą MAŁOPOLSKA FUNDACJA OPIEKI.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Fundacja powołana zostaje na czas nieokreślony.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji są Rokiciny Podhalańskie
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla
właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej..
3. Fundacja może tworzyć oddziały i jednostki organizacyjne,
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych Fundacji,
5. Ministrem właściwym ze względu na zakres działania, jak i cel fundacji jest Minister Zdrowia.

Cel i Zasady Działania Fundacji

§ 4

Celem Fundacji jest:

1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym,
2. Działalność w zakresie pomocy społecznej,
3. Działalność charytatywna,
4. Ochrona i promocja zdrowia,
5. Promocja i organizacja wolontariatu.

§ 5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie i finansowanie:

a. pobytu osób starszych w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom w podeszłym wieku,
b. rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
c. pomocy psychologicznej dla osób niepełnosprawnych, nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin,
d. konsultacji medycznych i opieki medycznej,
e. zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

2. wspieranie i utrzymywanie kontaktów z osobami niepełnosprawnymi i nieuleczalnie chorymi oraz z ich rodzinami,
3. organizowanie i przeprowadzanie szkoleń zawodowych z zakresu nowych metod leczenia i rehabilitacji,
4. promocja wolontariatu w środkach masowego przekazu.

Majątek i Dochody Fundacji

§ 6

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1200 ( słownie: tysiąc dwieście) złotych oraz środki pieniężne i inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów i przeznaczy na nią z wyżej wskazanego funduszu założycielskiego kwotę 1000 zł ( tysiąc złotych).
3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
4. Dochody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów od rezydentów i nie rezydentów,
b) dotacji, subwencji, grantów,
c) zbiórek publicznych i imprez organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
d) depozytów bankowych oraz innych form lokowania środków pieniężnych,
e) dochodów z majątku Fundacji,
f) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji,
5. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową,
6. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

§ 7

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
a) 55.90.Z; pozostałe zakwaterowanie,
b) 55.2 przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomia,
c) 56.21.Z; przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
d) 56.29.Z; pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
e) 56.30.Z; przygotowanie i podawanie napojów,
f) 58.11.Z; wydawanie książek,
g) 58.12.Z; wydawanie wykazów oraz list ( np. adresowych, telefonicznych),
h) 58.13.Z; wydawanie gazet,
i) 58.14.Z; wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
j) 58.19.Z; pozostała działalność wydawnicza,
k) 59.11.Z; działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych,
l) 59.12.Z; działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami video i programami telewizyjnymi,
m) 59.13.Z; działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
n) 59.20.Z; działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
o) 63.12.Z; działalność portali internetowych,
p) 63.11Z; przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi ( hosting) i podobna działalność,
q) 69.10.Z; działalność prawnicza,
r) 85.51.Z; pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
s) 85.52.Z; pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
t) 85.59; pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
u) 85.60.Z; działalność wspomagająca edukację,
v) 86.90.Z; pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej,
w) 87.10.Z; pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską,
x) 87.20.Z; pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
y) 87.30.Z; pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
z) 87.90.Z; pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
aa) 88.99.Z; pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
bb) 88.9; pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania.

3. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów.
4. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.

§ 8

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego świadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Organy i Organizacja Fundacji

§ 9

1. Organami Fundacji są:

a) Fundator,
b) Rada Fundacji,
c) Zarząd Fundacji.

§ 10

1. Do kompetencji Fundatora należy:
a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,
b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
c) rozpoznawanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Fundacji oraz udzielanie członkom tych organów absolutorium z działania,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych merytorycznych Fundacji,
e) przyznawanie nagród specjalnych dla osób wyróżniających się w pracy na rzecz Fundacji i przedstawianie kandydatur tych osób Radzie do zaopiniowania.
2. Fundator podejmuje decyzje w formie pisemnych uchwał z własnej inicjatywy lub na wniosek pozostałych organów Fundacji.

§ 11

Fundator może pełnić funkcje w Zarządzie Fundacji.

Rada Fundacji

§ 12

1. Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniodawczym.
2. Radę Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
3. Członkowie Rady Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani.
4. Rada Fundacji powołana jest na kadencje trwającą 3 lata. Członkowie Rady mogą być powołani na kolejne kadencje.
5. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 13

1. Rada Fundacji odbywa posiedzenia co najmniej dwa razy do roku.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora Fundacji.
3. Forma zwołania posiedzenia następuje na piśmie lub elektronicznie.
4. W posiedzeniu Rady Fundacji ma prawo uczestniczyć członek Zarządu Fundacji oraz Fundator Fundacji.
5. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków

§ 14

Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a) nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych,
b) prowadzenie innych czynności z zakresu kontroli i nadzoru prac Fundacji,
c) badanie stanu majątkowego Fundacji, w tym badanie i opiniowanie sprawozdań Fundacji i sprawozdań finansowych Fundacji,
d) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Fundacji,
e) zatwierdzanie nagród specjalnych dla osób wyróżniających się pracą na rzecz Fundacji wskazanych przez Fundatora,
f) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
g) wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd,
h) opiniowanie sprawozdań Zarządu Fundacji z rocznej działalności,
i) przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady Fundacji lub upoważnione do tego osoby kontroli działalności Fundacji ksiąg rachunkowych Fundacji.

Ograniczenia

§ 15

1. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni,
2. Zabronione jest:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Zarząd Fundacji

§ 16

1. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 5 osób i jest powoływany przez Fundatora w drodze uchwały na okres kadencji trwającej 3 lata. Powołując Zarząd Fundacji Fundator wskazuje Prezesa Zarządu Fundacji.
2. Zarząd reprezentuje Fundację we wszystkich sprawach związanych z realizacją celów statutowych Fundacji, kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
3. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu Fundacji.
4. Do kompetencji Zarządu należy przyznawanie wszelkich nagród, orderów i innych wyróżnień dla członków i wolontariuszy Fundacji jak i osób niezwiązanych z Fundacją.
5. Członek Zarządu Fundacji ma prawo zrezygnować z pełnionej funkcji.
6. Nie mogą być członkami Zarządu osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 17

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są:
1. Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie,
2. dwaj członkowie Zarządu łącznie lub
3. członek Zarządu Fundacji łącznie z pełnomocnikiem powołanym uchwałą Zarządu.

Zmiana Statutu

§ 18

Zmiana Statutu Fundacji może nastąpić na podstawie pisemnej uchwały Fundatora.

Zmiana Celów Fundacj

§ 19

Zmiany celów Fundacji może dokonać jedynie Fundator. Zmiana celów Fundacji następuje poprzez podjęcie przez Fundatora pisemnej uchwały.

Połączenia z inną Fundacją

§ 20

1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Uchwałę w sprawie połączenia podejmuje Fundator w drodze pisemnego postanowienia.

Likwidacja Fundacji

§ 21

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych majątku Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator w drodze pisemnego postanowienia, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
3. Likwidację Fundacji przeprowadza ostatni Prezes Fundacji, chyba, że Rada Fundacji wyznaczy innego likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszelkie uprawnienia Zarządu.
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się innym fundacjom o podobnym celu działania.